Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Etická výchova
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=433&t=7717
Stránka 35 z 36

Autor:  Lenka Urbanová [ stř 25. bře 2009 14:05:50 ]
Předmět příspěvku:  pane Dostále

Děkujeme za velmi propracovanou odpověď na otázku! 
Lenka, moderátor


Autor:  Linda Taláčková [ sob 28. bře 2009 20:57:49 ]
Předmět příspěvku:  Panu Mgr. Srbovi, panu doc. Valentovi a panu Mgr. Motyčkovi

Předně děkuji všem třem mužům za vyjádřená stanoviska, umožňují reakce, čili diskuzi.
Není neetické podnikat v konkurenčním prostředí vzdělávacího trhu. Neférové však je (jsem-li třeba občanským sdružením, případně akademickým duchovním otcem a supervizorem takového sdružení) zajistit si trvalou udržitelnost svých projektů tím, že si jako komerční poskytovatel vzdělávání zajistím stálý povinný odběr mojí služby školami tím, že se postarám o ukotvení mojí nabídky ve státem garantovaném dokumentu jako vzdělávání povinné. To z mojí nabídky služeb učiní pro školní subjekty službu odebíranou povinně, a tím částečně nebo úplně bezkonkurenčně. Etické fórum není občanským sdružením, které něco takového udělalo. A myslím, že se ani udělat nechystalo a nechystá. Budiž toho důkazem, že se zde nepovinný doplňující obor Etická výchova veřejně probírá. Etické fórum si z RVP nedělá trafiku, kde by svůj program nabízelo jako jediný povinný. A už vůbec nezvýhodňuje školy, které by pro něj byly recipročně přínosné, například tím, že stojí v Praze či okolí. Naopak, Projekt Etická výchova byl nabízen za rovných podmínek všem kantorům z republiky. Vidím tu ohledně povinného kotvení OSV v RVP střet zájmů, pánové. Bez ohledu, je-li stav v RVP jen nechtěným výsledkem původně dobrých úmyslů.

Východisko, jak by z toho mohly zúčastněné strany do budoucna vyjít čestně a transparentně, vidím ve spolupráci nejen těchto třech, respektive dvou stran (tvůrci EtV a tvůrci OSV), ale všech stran, které o to mají zájem. Je potřeba, aby je MŠMT přizvalo ke spolupráci na novém, nepovinném oboru. Na takovém doplňujícím oboru, který by v našem vzdělávacím systému, resp. ve společnosti, nasytil hlad po M r a v n í   a   P r o ž i t k o v é pedagogice. Dokonce považuji za obrovskou díru v celém vzdělávání České republiky, že takový obor ještě neexistuje. Všechny děti na základních a středních školách, ale už i na školkách by měly mít možnost systematické mravně prožitkové edukace. O co nám totiž jde společně, chceme učit děti a sebe (nás učitele) kompetencím, které jsou pro život Evropana 21. století nepostradatelné. Ty však dosud nejsou na našich školách plošně realizované, ač se nejméně posledních deset let některé organizace, včetně Etického fóra, na tématech programu takového oboru v zásadě shodují.

Vzdělávací programy občanského sdružení Projekt Odyssea, za kterým doc. Valenta a Mgr. Srb stojí, ale i programy některých dalších organizací, jsou na poli prožitkové pedagogiky neobyčejně dobré, ba špičkové, a je potřeba jejich už odvedenou práci podpořit a dále rozvíjet. Mají například propracovaný systém výcviku a supervize kantorů a také lektorů těchto kantorů. Jen by to chtělo větší transparentnost v zařazování do RVP. Stejně, jako to například bylo s programem doplňující Dramatické výchovy, s jehož etablováním má doc. Valenta již zkušenosti, a jehož dramatické metody jsou často uplatňované mj. jak v EtV, tak v OSV.
Projekt Etická výchova má ale v sobě něco, co dosavadní projekty mají jen omezeně, totiž v žácích a učitelích záměrně pěstěný  e t i c k ý   r o z m ě r,  a také  v ý c h o v n ý   s t y l. Všem je přece jasné, že samotný Osobnostně sociální výcvik (rozvoj) bez souběžného rozvíjení stejně (ne-li více) důležitého Mravního základu, může jak žák, tak učitel zneužít. Třeba k manipulaci druhými.

Navrhuji začít spolupracovat. Všichni tři džentlmeni a jejich platformy, akademické prostředí a dvě neziskové organizace, jsou odborníky na kooperaci a prosociálnost. Nechť to uplatní pro veřejně prospěšnou věc. Absolvovala jsem jak kurz u doc. Valenty, tak kurz u Etického fóra. Mohu zasvěceně říci, že oba přístupy a koncepce jsou vynikající, ale každá klade u žádoucích žákovských kompetencí důraz na něco jiného. Pokud nám jde o spolupůsobení mravnosti a prožitku, přece jen lépe je komponované v Projektu Etická výchova.
Prožitková pedagogika je společná také ostatním průřezovým tématům. To, co z průřezového tématu OSV dělá aspiranta na samostatný výchovný obor, jsou jeho, ne nijak hluboce pojaté, ale přesto styčné plochy s obecnou mravností. Ačkoliv etický rozměr v prožitkové pedagogice nejvíce uchopuje, jak se zdá, Etické fórum, nemůže být záležitostí jedné organizace ustavení nového vzdělávacího oboru do RVP. Ke společensky diskutovaným etickým otázkám by mělo Etické fórum vyslovit své postoje, ale metodické materiály Etického fóra nechť projdou reedicí na základě metodické pracovní skupiny, která by se skládala z vícero odborných subjektů. Výsledkem takového postupu by byla i jasnější odpověď na otázku, čí etiku Etické fórum ČR zastává, a výsledkem takového konsensu byla odpověď, jaká je morálka nového vzdělávacího oboru, ke kterému dalo Etické fórum zásadní impuls. Je víc než pravděpodobné, že v podmínkách naší současné evropské civilizace a kultury se křesťanská morálka, bez dogmatické indoktrinace, zahrnující prosociálnost jako princip, ukáže jako jediná, pro všechny smysluplná cesta k dohodě. Aplikací takové morálky v pedagogické praxi je třeba morálka skautská.

Souhrnem. P r o ž i t e k   b e z   m r a v n o s t i   se mi nejeví jako dobrý, a  m r a v n o s t   b e z   p r o ž i t k u  se mi jeví jako neúčinná. Obojí je dobře komponováno v Projektu Etická výchova. Při tvorbě RVP, prosím, nechť ministerstvo školství ve spolupráci s nezávislou akademickou obcí poskytnou společnou, transparentní platformu všem organizacím a osobnostem, které k tomu mají co říci. Ministerstvo a fakulty by také mohly koordinovat projekt společný všem zainteresovaným organizacím. Veřejně prospěšný cíl je tu tvorba a plošné zavedení nepovinného doplňujícího oboru, nazvaného například  E T I C K Á   A   O S O B N O S T N Ě   S O C I Á L N Í   V Ý C H O V A,  jehož hlavní náplní bude mravní a prožitková pedagogika.

Děkuji za všechny podněty a připomínky.

Autor:  petr [ čtv 02. dub 2009 10:34:53 ]
Předmět příspěvku:  učitel EV

Dobrý den,
absolvoval jsem kurz EV a vím, že něco takového je pro dnešní mládež potřeba. Bojím se však, že už je pozdě. Žáci jsou natolik deformováni medii, že učitel u nich nevzbuzuje žádnou autoritu. Cokoliv je spojeno se školou, působí u žáků odpor.

Autor:  Karel Buchta [ čtv 02. dub 2009 12:58:06 ]
Předmět příspěvku:  Podpora EtV

Samotný fakt, že se o potřebě EV poslední dobou velmi intenzivně diskutuje, vede logicky k přesvědčení, že k SYSTEMATICKÉ formě etické výchovy dříve či později musí dojít. A snad se všichni můžeme shodnout, že lépe je to "dříve" než to "později". Navíc, aktuálnost problému by snad mohla vést kritiky projektu etické výchovy k zamyšlení nad tím, zda (když tento projekt podle nich nezasluhuje podporu) existuje lepší koncept. Buďme prosím objektivní!

Smysl etické výchovy jako předmětu - například v hodinách angličtiny často o etické postoje zavadíme. Třebas při diskusi o tom, co je pro mě důležité v mém budoucím povolání. Žáci, masírováni médii apod.  pochopitelně jmenují peníze, musím si to užívat atd. Teprve když je nutíme přemýšlet dál a dál, přijdou na věci jako: být nápomocný druhým, dělat jim svou prací radost... To co v nich je, ale je zaplaveno přívalem seriálů, reklam, PC her atd. má možnost vyplavat napovrch! Nelze však spoléhat, že ten který učitel žákům v rámci svého předmětu, vědom si průřezového tématu OSV, takto pomůže. Dokonce ani v občanské nauce. Systematicky to však umožňuje etická výchova s učitelem takto připraveným. Projekt EtV toto vyloženě nabízí (včetně přípravy učitelů). Proč se tomu bráníme? (politika?, náboženství? - nebuďme tak skeptičtí a mějme trochu důvěru!) Byla by škoda, kdyby to dobré zůstalo v dětech navždy zaplaveno kvůli našim žabomyším válkám!

Rád bych ještě reagoval na diskutovaný výraz "latentní náboženská výuka". Cítím tu vyložený strach z čehokoli, co souvisí s křesťanstvím. Asi ano, morálka EF se zakládá, čerpá, má kořeny (nebo jak chcete) v křesťanské morálce (což z ní mimochodem nedělá náboženskou výchovu), ale podobně tak celá Evropa vyrůstá z křesťanských kořenů! To je doufám, jasné i přes usilovnou snahu tyto kořeny přetrhat. Pokud bychom si tedy přáli morálku jinou, pak se s údivem musím ptát podobně jako p. Valenta: "Jakou?"

Autor:  Mgr. Jan Rozek [ čtv 02. dub 2009 16:38:55 ]
Předmět příspěvku:  Etická výchova

Pěkný den,
měl jsem možnost porovnat všechny tři texty a zase jsem si lépe ujasnil, že jsem pro ETV. Pro její důraz na prosociálnost a koncepci. Zároveň bych si nepřál nějaké předělávání nebo 'zlepšování' programu ETV. Přál bych si, aby se konečně začalo jednat.
S pozdravem Jan Rozek

Autor:  Věra Vášová [ čtv 02. dub 2009 18:23:34 ]
Předmět příspěvku:  Etická Výchova

Souhlasím s urychleným zavedení etické výchovy. Dvouletý kurs jsem vBrně ukončila v září 1998. Všechny účastníky společné zážitkové učení ovlivnilo kladně.Doporučila bych-už se opakuji- proškolení celých ped. kolektivů a určitý tlak ze strany nadřízených orgánů. Též je nutno seznámit rodiče oetické výchově, ale prosím už nepřipouštět diskusi,kterou lidé neznalí situace jen vše rozmělňují a bagatelizují. Učitel má  přistupovat před rodiče jako odborník a společensky bezúhodný.Kurs EV jsem končila v důchodu. Poznatky získané v kursu mne ujistily že mápráce na 1.st. ZŠ se ubírala dobrým směrem ale celé roky jsem nemohla výsledky propagovat. I při řešení obtížnýchsituací ve vlastní rodině mi EV funkčně pomáhala.    Věra Vášová, Vsetín


Autor:  Mgr.Helena Schwarczová [ pát 03. dub 2009 9:08:01 ]
Předmět příspěvku:  EV

Plně podporuji tvůrce konceptu samostatné výuky EV na školách, a to nejenom na jednom stupni, ale v primárním, sekundárním i terciálním vzdělávání. Vycházím z praxe, kdy jsem si ověřila, že takový deficit vědomostí o diskutovaném oboru jaký mezi žáky a studenty je, by měl alarmovat celou společnost. Je demagogiií domnívat se, že kdo má zájem, sám se o EV bude zajímat a hledat si dostupnou literaturu. Nesmysl! Pokud chceme, aby se současná i další generace vrátily k obyčejné "slušnosti", nebuďme hluší a slepí a předmět EV podpořme jako samostatný výukový program. Prosím, pane ministře, naslouchejte kantorům, kteří se na Vás  se stejnou prosbou obracejí a vycházejí, stejně jako já, z praxe.


Autor:  Radka Dojčánová [ pát 03. dub 2009 14:28:16 ]
Předmět příspěvku:  Přimlouvám se za etickou výchovu

Jednoznačně se přikláním k zavedení Etv do našich škol!!!!!

Autor:  Zdeněk Sotolář [ ned 05. dub 2009 13:17:11 ]
Předmět příspěvku:  Ne

Zavádět další samostatný předmět je zbytečné. Pro etickou výchovu je dostatek prostoru v rámci již existujících oborů a průřezových témat. Už tak se mnohá témata překrývají. Rozhodně by nebylo vhodné, aby RVP byl doplňován (=revidován) na přání kteréhokoliv "vnějšího" uskupení. Nejbližší je mi tedy snad pohled pana Valenty.

Autor:  Věra Vášová [ stř 08. dub 2009 17:24:47 ]
Předmět příspěvku:  EV

Přikláním se k Mgr Motyčkovi, myslím, že jeho názory a důvody k zavedení EV vycházejí z praxe a znalosti situace.Díky všem,jsem v kontaktu s pedagogi, sleduji vnuky a starosti jejich rodičů. Smnoha pozdravy z Valašska Věra Vášová, Vsetín.

Stránka 35 z 36 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/